KONKURS STAY YOURSELF

REGULAMIN KONKURSU

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Bądź sobą na imprezie” zwanego dalej „Konkursem” jest: Be Communications spółka cywilna reprezentowana przez Pana Adama Jarosza oraz Pana Pawła Jarosza z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolnej 17 lok. 6, 00-733 Warszawa, NIP: 5213594026 REGON: 142809697, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Fundatorem nagrody jest DIAGEO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Przyokopowej 31, 01-208 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000023740, NIP 5210528402, REGON 010246957, zwany dalej „Fundatorem”.

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.7. Organizator ogłasza Konkurs w serwisie Facebook.com pod adresem www.facebook.com/PijRozwaznie (zwanym dalej „Profilem”). Informacja o ogłoszeniu Konkursu pojawi się również na stronie kampanii Pij Rozważnie znajdującej się pod adresem www.pijrozwaznie.pl (zwana dalej „Strona Kampanii”).

1.8. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą komunikowane przez Organizatora za pośrednictwem Profilu.

1.9. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Profilu.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 14 czerwca roku do 6 sierpnia 2017 roku.

2.2. Konkurs zostanie ogłoszony na Profilu, na którym zostanie opublikowana informacja o starcie Konkursu zawierająca w swojej treści zadanie konkursowe (zwanym dalej „Zadaniem konkursowym”).

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia:

3.1.1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.1.2. która przystąpi do Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, po zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywne konto serwisie Facebook (zwane dalej „Serwisem”)., prowadzone zgodnie z Regulaminem oraz wszystkimi innymi z zasadami, politykami lub wytycznymi dla właściwego Serwisu.

3.3. Każdy Uczestnik może używać tylko jednego konta w Serwisie w celu wzięcia udziału w Konkursie.

3.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, pracownicy i osoby działające na zlecenie Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

3.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu

4.2. Zadaniem Konkursowym, które musi wykonać Uczestnik jest:

4.2.1. przygotowanie w dowolnej formie materiału (np. video, grafiki lub tekstu) zawierającego „sposoby na bycie sobą w trakcie imprezy” w duchu kampanii „Stay Yourself” opisanej na Profilu oraz na Stronie Kampanii (zwanym dalej „Zgłoszeniem konkursowym”).

4.2.2. opublikowanie przygotowanego materiału na profilu Uczestnika KonkursuSerwisie i oznaczenie go #StayYourself @PijRozwaznie.

4.2.3.Uzyskanie jak największego poparcia (liczba polubień) pod postem publikującym materiał konkursowy na Serwisie.

4.3. Za poprawne Zgłoszenie Konkursowe uznaje się opublikowanie materiału zgodnego z wytycznymi podanymi w Regulaminie w terminie trwania Konkursu oraz przesłanie potwierdzenia chęci wzięcia udziału w wiadomości prywatnej na profilu Pij rozważnie. Na początku wiadomości należy wpisać „Bądź sobą na imprezie. Zgłoszenie konkursowe”.

4.4. Potwierdzenie powinno zawierać:

4.4.1. Dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu);

4.4.2. Link do opublikowanego materiału w Serwisie oraz linki do serwisów społecznościowych oraz innych miejsc (np. blogi, YouTube, Instagram), w których materiał został opublikowany (jeżeli takowe występują). Linki można dosłać w trakcie trwania Konkursu, należy to jednak zrobić niezwłocznie po opublikowaniu materiału w nowym miejscu.

4.5. Uczestnik może zgłosić tylko jeden materiał w czasie trwania Konkursu, który może samodzielnie promować w dowolnej liczbie miejsc (np. serwisy społecznościowe tj. Facebook, YouTube, Twitter, blogi, strony internetowe).

4.6. Zgłoszenia konkursowe w Zadaniu Konkursowym muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne, pod rygorem ich pominięcia przez Organizatora w trakcie rozstrzygania konkursu:

4.6.1. jeżeli zgłoszenie pokazuje lub opisuje konsumpcję alkoholu musi ona się odbywać wyłącznie w bezpiecznych i odpowiednich sytuacjach, w myśl dobrej, rozważnej i odpowiedzialnej zabawy,

4.6.2. zgłoszenie nie może promować marek alkoholi, pokazywać ich nazw,

4.6.3. zgłoszenie nie może zawierać treści z udziałem kobiet w ciąży pijących alkohol, osób niepełnoletnich, treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących mniejszości (np. religijne, etniczne)

4.6.4. zgłoszenie nie może pokazywać konsumpcji alkoholu przed lub w trakcie prowadzenia jakichkolwiek pojazdów mechanicznych.

4.7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiału, i że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu.

4.8. Z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika chęci uczestnictwa w konkursie zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu, Organizator nabywa nieodpłatnie uprawnienie (zgodę) na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz osób widocznych w materiale konkursowym stanowiącym część Zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby wykonywania uprawnień majątkowych autorskich opisanych w punktach 4.9 i 4.10 poniżej.

4.9. Z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika chęci uczestnictwa w konkursie zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej przez okres 3 lat na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej w całości lub w części, także jako część większej prezentacji, w Internecie, w szczególności na stronie internetowej www.pijrozwaznie.pl, na Profilu www.facebook.com/PijRozwaznie, na stronie www.drinkiq.com;

b) zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej w całości lub w części, także jako części prezentacji, w celach komunikacji wewnętrznej i materiałach wewnętrznych Organizatora oraz Fundatora, a także uprawnienie do oznaczania materiału zawierającego pracę konkursową imieniem i nazwiskiem Uczestnika w pełnym brzmieniu.

4.10. W zamian za wartość nagrody wydanej Uczestnikowi, Organizator z chwilą wydania tej nagrody Uczestnikowi, nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej w całości lub w części, także jako część prezentacji, w Internecie, w szczególności na stronie internetowej www.pijrozwaznie.pl, na Profilu www.facebook.com/PijRozwaznie, na stronie www.drinkiq.com, a także w komunikatach prasowych;

b) Wytwarzanie egzemplarzy pracy konkursowej techniką cyfrową w całości lub we fragmencie w tym, jako część większej prezentacji i publiczne jej odtwarzanie;

c) zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej w całości lub w części, także jako części prezentacji, w celach komunikacji wewnętrznej i materiałach wewnętrznych Organizatora oraz Fundatora.

5. NAGRODY

5.1. W Konkursie Organizator przyzna 3 nagrody pieniężne (dalej: Nagrody) Laureatom konkursu wyłonionym zgodnie z punktem 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 5.2. poniżej.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagród (wszystkich lub poszczególnych) ze względu na brak spełnienia przez nadesłane Zgłoszenia konkursowe założeń konkursowych, opisanych na Profilu oraz na Stronie Kampanii – w oparciu o decyzję jury.

5.3. Nagrody przewidziane w konkursie:

1 nagroda – 10.000 zł brutto

2 nagroda – 5.000 zł brutto

3 nagroda – 3.000 zł brutto

5.4. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.

5.5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5.6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

5.7. Od łącznej wartości Nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.

6. ZASADY UCZESTNICTWA

6.1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

6.2. Wszelkie informacje odnośnie konkursu udzielane są pod adresem mailowym: pijrozwaznie@becomms.pl.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

6.3.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

6.3.2. prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

6.3.3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Fundatora z siedzibą w Warszawie lub godzą w jej wizerunek,

6.3.4. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Profilu.

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

7.1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 5-osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”).

7.2. W Konkursie Organizator przyznaje Nagrody na podstawie oceny Jury Konkursu i z zastrzeżeniem punktu 5.2. nagradza 3 wybrane osoby (dalej: „Laureaci”), których zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem i założeniami konkursu, które zostały najwyżej ocenione przez Jury pod kątem:

7.2.1. kreatywności materiału – 60% oceny,

7.2.2. poparcie zgromadzone pod Zgłoszeniem Konkursowym (liczy się zsumowana liczba polubień, komentarzy, share’ów pod materiałem opublikowanym przez Uczestnika w Serwisie) – 40% oceny.

7.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

7.4. Laureat zostaje powiadomiony o wygranej drogą emailową lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi przekazanymi przez zgłaszającego zgodnie z punktem 4.4. Regulaminu.

7.5. Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu.

7.6. Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata wiadomości e-mail na adres Organizatora (pijrozwaznie@becomms.pl) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej. W wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji, nr telefonu, numer konta bankowego, a także PESEL lub NIP i adres Urzędu Skarbowego – dane identyfikacyjne niezbędne do odprowadzenia przez Organizatora podatku, o którym mowa w pkt 5.6 Regulaminu.

7.7. W przypadku niewypełnienia przez uczestnika któregokolwiek warunku zawartego w pkt. 7.6 Regulaminu Organizator po wcześniejszym wezwaniu uczestnika do uzupełnienia danych, zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody Kolejnemu uczestnikowi z listy przygotowanej przez Jury.

7.8. Nagrody zostaną przekazane za pomocą przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Laureata (pkt. 7.6 Regulaminu). Nagrody przekazane będą w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora wiadomości od Laureata z danymi i informacjami określonymi w pkt 7.6. Regulaminu. Dowodem wydania Nagrody będzie potwierdzenie przelewu bankowego.

7.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z nieprawidłowego podania danych osobowych, podania błędnego rachunku bankowego, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do czasu wydania Nagrody lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającej przekazanie Nagrody.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Be Communications., ul. Dolna 17 lok. 6, 00-733 Warszawa. Zgłoszenie reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Bądź sobą na imprezie. Reklamacja” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Be Communications spółka cywilna reprezentowana przez Pana Adama Jarosza oraz Pana Pawła Jarosza z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolnej 17 lok. 6, 00-733 Warszawa, NIP: 5213594026 REGON: 142809697. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

9.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych w związku z organizowanym Konkursem.

9.3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisami.

10.2. Informacje podawane przez Uczestnika po zakończeniu konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie zarządzającemu Serwisami.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

10.3.1. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

10.3.2. Brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,

10.3.3. Czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem https://www.facebook.com/PijRozwaznie przez właściciela Serwisu.

10.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników.

10.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

10.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu w dowolnym momencie. W przypadku podjęcia takiej decyzji Organizator musi:

10.7.1. opublikować za pomocą Serwisu informację o zmianie warunków Konkursu (wydłużenia czasu trwania Konkursu)

10.7.2. przesłać do Uczestników informację za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Serwisie o zmianie warunków Konkursu w terminie do 7 dni od opublikowania informacji określonej w pkt. 10.8.1 Regulaminu.

10.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Odwiedź nasz fanpage Facebook